Oficjalny Internetowy Serwis Informacyjny  
   Aktualny serwis
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
tel. +48 41 347-50-00
nowiny@nowiny.com.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Wydarzenia
SMS – NA WSZELKI WYPADEK

„Dziś w nocy na Bobrzy spodziewane jest nadejście fali powodziowej” – SMS takiej treści mogą otrzymać w przypadku zagrożenia mieszkańcy Słowika i Trzcianek. „Z powodu awarii wodociągu na terenie Szewc i Zawady dostępna będzie woda z beczkowozów” – tak zostaną poinformowani w przypadku zagrożenia inni mieszkańcy. W lipcu 2012 r. gmina Sitkówka-Nowiny uruchamia system powiadomień SMS dla mieszkańców. Poniżej piszemy jak z systemu można skorzystać. System działa bezpłatnie. Mieszkaniec gminy płaci wyłącznie za pierwszy SMS ze zgłoszeniem do systemu lub za SMS związany z wyrejestrowaniem (wg stawek własnego operatora).


Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników „Powiadomienia SMS”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego Powiadomienia SMS (zwanych dalej „Usługą”).

2. Usługodawcą jest Gmina Sitkówka-Nowiny z siedzibą przy ul. Białe Zagłębie 25 w Nowinach zwany dalej „Usługodawcą”.

3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym Powiadomienia SMS wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”).

4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zasady korzystania z Usługi

1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym Powiadomienia SMS.

2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym i zgoda na Powiadomienia SMS polega na wysłaniu przez osobę wiadomości SMS z nazwą miejscowości gminy Sitkówka-Nowiny na numer 661 004 529:

Uwaga! W treści sms nie używamy polskich znaków np. „ó” czy „ł”!

NOWINY

ZGORSKO

ZAGRODY

TRZCIANKI

SITKOWKA

KOWALA

WOLA (dla mieszkańców Woli Murowanej)

BOLECHOWICE

SZEWCE

ZAWADA

SLOWIK

3. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS

4. Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS polega na wysłaniu przez Użytkownika wiadomości SMS o treści miejscowosc.stop np. Nowiny.stop na numer 661 004 529. System prześle SMS-em potwierdzenie poprawnego wyrejestrowania się.

5. Użytkownik zgadza się na koszt wiadomości SMS wysłanej na numer 661 004 529, który zgodny jest z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora

6. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.

§ 3 Przesyłane treści

1. Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące następujących zagadnień:

a) Alarmy i zagrożenia - treści z dziedziny Alarmy i zagrożenia wysyłane są w przypadku wprowadzenia przez odpowiednie, uprawnione do tego władze, stanów alarmowych i stanów zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia na danym terenie informacje zostaną wysłane do wszystkich użytkowników przypisanych do zagrożonych miejscowości bez względu na wybraną tematykę informowania prowadzoną w systemie Powiadomienia SMS.

b) Wydarzenia kulturalne - treści z dziedziny Wydarzenia kulturalne dotyczą wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

c) Komunikaty urzędowe - treści z dziedziny Komunikaty urzędowe wysyłane są w razie potrzeb i przygotowywane są na podstawie oficjalnych decyzji, zarządzeń i ogłoszeń Gminy Sitkówka-Nowiny

d) Wydarzenia sportowe - treści z dziedziny Wydarzenia sportowe, dotyczą wydarzeń sportowych o charakterze podlokalnym, które są organizowane na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

2. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących Gminy Sitkówka-Nowiny. Usługodawca zobowiązany jest nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane

b. problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi

8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi objętej niniejszym regulaminem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika

10. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie www.nowiny.com.pl

11. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać listownie pod adres Usługodawcy.

12. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania

13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca

14. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników systemu powiadomienia SMS obowiązuje od dnia 01.07.2012 r.

« powrót
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakiego rodzaju źródłami energii odnawialenej jesteś zainteresowany?
kolektory słoneczne
pompy ciepła
inne systemy
zobacz wyniki

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA