Oficjalny Internetowy Serwis Informacyjny  
   Aktualny serwis
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
tel. +48 41 347-50-00
nowiny@nowiny.com.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Komunikaty
NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH
 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Załącznik do ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W GMINIE SITKÓWKA-NOWINY W 2013 R.
 

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Sitkówka-Nowiny w 2013 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY NR 4 DO MPZP

 Obwieszcznie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego - plan I"
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY NR 5 MPZP GMINY SITKÓWKA-NOWINY

 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5, do miejscowego plamu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"
Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany nr 6, do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany nr 6, do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY NR 13 MPZP GMINY SITKÓWKA-NOWINY

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 13 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany Nr 13 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 13 MPZG Gminy Sitkówka-Nowiny

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZONYCH 11 MAJA 2012 R.

 Protokół ze spotkania z mieszkańcami Gminy Sitkówka-Nowiny w ramach otwartych konsultacji społecznych dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii napowietrznej 220KV od stacji elektroenergetycznej Radkowice do stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski i stacji Radkowice"
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

 Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 9 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan U"
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkowka-Nowiny w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań w ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA- NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą ”Sołectwo Bolechowice – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K”.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA- NOWINY

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA- NOWINY o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 6, do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą ”Sołectwo Bolechowice –Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K"

WPŁATY Z TYTUŁU PODATKU

Nr konta, na które dokonuje się wpłat z tytułu:

 1.  Podatku od nieruchomości
 2.  Podatku rolnego
 3.  Podatku leśnego
 4.  Podatku od środków transportowych
 5.  Opłaty od posiadania psa

Bank Spółdzielczy O/Chęciny F/Nowiny 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002

OGŁOSZENIE O KONTROLI

Referat Planowania Budżetu i Finansów Gminy uprzejmie informuje, że wszczyna kontrole podatkowe na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Harmonogram kontroli podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wśród podatników przedstawia się następująco:

 1.  Sołectwo Zgórsko-Zagrody
 2.  Sołectwo Szewce-Zawada
 3.  Bolechowice
 4.  Kowala
 5.  Osiedle Nowiny
 6.  Wola Murowana

Zakresem kontroli objęty będzie aktualny stan nieruchomości,  powierzchnia gruntów, jej przeznaczenie, powierzchnia użytkowa budynków i sposób ich wykorzystania oraz wartość budowli.

Uprzejmie informuje się, że jeżeli właściciele nieruchomości, którzy rozpoczęli w ostatnim okresie użytkowanie nowych budynków lub zmienili sposób użytkowania już istniejących i nie zgłosili tego faktu organowi podatkowemu są obowiązani złożyć korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości do Referatu Planowania Budżetu i Finansów Gminy Sitkówka-Nowiny, pok. 36, II piętro. Pytania można kierować pod numerem telefonu 41 347-50-38, na które będzie odpowiadać Jadwiga Szendzielorz.INFORMACJA Z DNIA 14 CZERWCA 2011 ROKU O PRZYSTĄPIENIU DO WYBORÓW ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

Informacja z dnia 14 czerwca 2011 roku o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencje 2012-2015

Karta zgłoszenia

Lista osób popierających

Oświadczenie ławnika

Wniosek do KRS

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NAZEWNICTWA MIEJSCOWOŚCI

 Komunikat dotyczący nazewnictwa miejscowości na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY W SPRAWIE ZMIAN I PRZYWRÓCENIA URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian i przywrócenia urzędowych nazw miejscowości

Informacja dotyczące planowanych zmian nazw miejscowości na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH NA TERENIE GMINY SITKÓWKA-NOWINY

 Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach pomocniczych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
KONSERWACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Urząd Gminy Sitkówka – Nowiny, niniejszym informuje że od dnia 21 lutego 2011 r. „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny w 2011 r.” prowadzić będzie firma EKOBOX S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 50.

W związku z powyższym wszelkie zgłoszenia dotyczące niesprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny można kierować bezpośrednio do w/w firmy na numer tel. 41 361-52-62  czynny całodobowo. Zgłoszenia dotyczące niesprawnych lamp oświetlenia ulicznego powinny zawierać dokładną ich lokalizację tj. nazwę miejscowości oraz numer posesji lub numer słupa oświetleniowego.
Zgłoszenia można również jak dotychczas przekazywać osobiście do Referatu Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Inwestycji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka, lub telefonicznie pod nr tel. 41 347-50-83 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7.15 do 15.15.

PRZERWY W DOSTAWACH ENERGII

Rejonowy Zakład Energetyczny Kielce zawiadamia, że w miesiącu marzec  2013 r. mogą wystąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców z następujących stacji transformatorowych:

20-21.03.2013

Miejscowości: Słowik Markowizna nr 127-145, Zagrody nr 1-76, Trzcianki - odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowych nr: 1235, 1132, 924, 931

8.00 – 17.00

20-21.03.2013

Miejscowość: Nowiny - odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej: Nowiny Gimnazjum nr 1132

8.00 – 17.00


22.03.2013

Miejscowość: Chęciny ul. Dobrzaczka nr 6-17, Zgórsko - odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowych nr: 13, 1196, 941

8.00 – 15.00

22.03.2013

Miejscowość Zgórsko od 60 do 78, ul.Ogrodowa, Dobrzączka od 1 do 12, Cyprysowa, Cedrowa, Leśna, Wiosenna, odbiorcy zasilani ze stacji Zgórsko 13, 941, 1196

08:00 - 14:30

Przepraszamy odbiorców za przerwy w dostawie energii elektrycznej wynikające z prac konserwacyjnych i remontowych na naszych urządzeniach.OTWIERAMY GMINNĄ WITRYNĘ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny tworzy zakładkę na witrynie internetowej, która będzie prezentowała dorobek przedsiębiorców z terenu gminy.

Zapraszamy do przesyłania drogą elektroniczną materiałów promocyjnych firm:
-
teksty w formatach „doc” lub „txt” lub „rtf”– max 2 tysiące znaków ze spacjami
- z
djęcia (w załącznikach) w formatach „jpg” (z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęć).
Gmina zastrzega sobie prawo redakcji przesyłanych materiałów.
Przesłanie materiałów jest równoznaczne ze zgodą na publikację bez konieczności autoryzacji materiału.
nowiny@nowiny.com.pl, tel. 041 347-50-53


Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakiego rodzaju źródłami energii odnawialenej jesteś zainteresowany?
kolektory słoneczne
pompy ciepła
inne systemy
zobacz wyniki

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA